ИЗСЛЕДВАНИЯ


               НЯКОИ ПРОБЛЕМИ пред стопанските субекти,
               приватизирани от работническо-мениджърски дружества (РМД)
               (откъс от доклад пред EFES)


               УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ

               КРИЗАТА,
               породена от терористичните
               нападения над САЩ


               МОТИВИ
               Към Проект за закон
               за кредитните кооперации


               ПРОЕКТ НА ЗАКОН
               за кредитните кооперации


               СОЦИАЛЕН СЪСТАВ
               и социална стратификация
               на Народното събрание


               Клановите структури
               в българското общество
               в началото на 21 век