Проект          


Изработен от работна група в състав:          

Марин Божков          
Галя Иванова          
Вяра Мукова          

Към: 28 ноември 2003 година          
ЗАКОН
ЗА КРЕДИТНИТЕ КООПЕРАЦИИГлава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет на закона
          Чл. 1. Този закон урежда особените правоотношения, свързани с възникването, дейността и прекратяването на Влогово- кредитните кооперации.
          Чл. 2. Доколкото в този закон не са предвидени особени разпоредби, се прилага Закона за кооперациите.

Влогово - кредитна кооперация
          Чл.3. Влогово-кредитна кооперация е доброволно, кооперативно сдружение на физически лица, отговарящо на общите изисквания на Закона за кооперациите и на специалните изисквания по този закон .
          Чл. 4. (1) Влогово-кредитните кооперации задължително прибавят към наименованието си добавката “Влогово-кредитна кооперация” или съкращението “ВКК”.
          (2) Никое друго лице не може да използва в наименованието си добавката “Влогово-кредитна кооперация” или съкращението “ВКК”.

Принципи на сдружаване
          Чл. 5. Влогово-кредитните кооперации се създават и осъществяват дейност на принципите на доброволност, общност на интереси, териториална , професионална или друга връзка между членовете им, демократично управление и финансова взаимопомощ .

          Чл. 6. (1) Членовете на влогово-кредитните кооперации се сдружават на основата на един от следните принципи:
          1. професионален – при който членовете на влогово-кредитната кооперация упражняват еднаква професия или занятие;
          2. териториален – при който членовете на влогово-кредитната кооперация имат постоянен адрес в една и съща община, а в градовете, разделени на райони – в един и същи район;
          3. трайна общност на интереси и връзка между членовете на влогово-кредитната кооперация, възприета от общото събрание.
          (2) Принципът на сдружаване на членовете на влогово-кредитната кооперация се посочва изрично в нейния устав.

Глава втора
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

          Чл. 7. Влогово-кредитните кооперации имат за предмет на дейност, единствено, отпускането на кредити на и набирането на влогове само от членовете си.
          Чл. 8. Влоговокредитните кооперации могат да придобиват имоти или да сключват търговски сделки, само, доколкото те непосредствено обслужват техния изключителен предмет на дейност.
          Чл. 9. Влогово-кредитните кооперации не могат да предлагат услуги, включени в предмета им на дейност, извън кръга на своите членове.

Глава трета
УЧРЕДЯВАНЕ И РЕГИСТРАЦИИ

Учредяване
          Чл. 10. Влогово-кредитните кооперации се учредяват и вписват в Търговския регистър, по реда на глава ІІ, разел І от Закона за кооперациите.

Устав
          Чл. 11. Освен изискуемото съдържание по Закона за кооперациите, уставът на ВКК включва и:
          1. принципът на сдружаване и изискванията за членство;
          2. структурата, правата и задълженията и начина на вземане на решение на специализираните комисии;
          3. основните принципи за отпускането на кредити на членовете на ВКК;
          4. механизма за осъществяване на арбитраж, ако има такъв или начин за решаване на спорове;
          5. условията и реда за участие в стабилизационно-обезпечителен фонд.
          Чл. 12. (1) Общото събрание на Влогово-кредитната кооперация приема вътрешни правила и процедури по предложение на Управителния съвет с мнозинство 2/3 от присъстващите членове.
          (2) Вътрешните правила и процедури съдържат:
          1. условията и реда за приемане на влогове, както и лихвите по тях;
          2. условията и реда за предоставяне на кредити, лихвите по тях, както и видовете и размера на приеманите обезпечения;
          3. изискванията и реда за застраховане на влоговете и/или кредитите, ако има такова.
          Чл. 13. Председателят на Управителния съвет на Влогово-кредитната кооперация уведомява Комисията по финансов надзор за всяка промяна в устава и вътрешните правила и процедури на кооперацията в 14-дневен срок от приемането им.

Регистрация в Комисията по финансов надзор
          Чл. 14. (1) Влогово-кредитна кооперация, вписана в Търговския регистър, може да извършва влогово-кредитна дейност само ако е вписана в регистъра на ВКК, воден от Комисията по финансов надзор.
          (2) Регистърът на Влогово-кредитните кооперации е публичен.
          (3) Комисията по финансов надзор приема наредба за воденето и съхранението на регистъра на ВКК.
          Чл. 15. (1) За вписване в регистъра към Комисията по финансов надзор се подава заявление, към което се прилагат:
          1. решение за вписване в Търговския регистър;
          2. устав;
          3. имената, ЕГН и адресите на членовете на управителния и контролния съвет, на изпълнителния директор, ако е назначен такъв, както и документи, удостоверяващи тяхната квалификация;
          4. встъпителен баланс;
          5. приетите вътрешни правила и процедури.
          Чл. 16. (1) В едномесечен срок Комисията по финансов надзор извършва проверка на представените документи и вписва ВКК в регистъра или отказва вписването с мотивирано решение, в зависимост от това дали са спазени изискванията на този закон.
          (2) При непълноти и нередности в документите по чл15., Комисията по финансов надзор уведомява заявителя за необходимостта от тяхното отстраняване.
          (3) Отказът за вписване в регистъра подлежи на обжалване по реда на ЗАП.

Глава четвърта
ЧЛЕНСТВО В КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ

Общи условия за членство
          Чл. 17. Член на влогово-кредитна кооперация може да бъде всяко дееспособно физическо лице, отговарящо на изискванията на закона и устава на Влогово-кредитната кооперация.
          Чл. 18. (1) Член на Влогово-кредитна кооперация, изградена на териториален принцип на сдружаване, може да бъде само лице, с постоянен адрес в общината, съответно района, по седалището й.
          (2) Член на Влогово-кредитна кооперация, изградена на професионален принцип на сдружаване, може да бъде само лице, упражняващо професията или занятието, посочени като критерии за членство в устава на кооперацията.
          (3) Член на Влогово-кредитна кооперация, изградена на друг принцип на сдружаване по чл. 6., посочен в устава, може да бъде само лице, отговарящо на възприетата от ВКК трайна общност на интереси и свързаност между членовете.
          Чл. 19. Уставът на Влогово-кредитната кооперация може да предвиди и допълнителни условия за членство.
          Чл. 20. Когато член на ВКК престане да отговаря на условието за членство по чл.18, той има право да остане член на кооперацията с право на глас, но не може да участва в Комисията по членството.
          Чл. 21. Прекратяването на членството във ВКК се извършва с предизвестие не по-малко от 1 месеца.

Приемане на членове
          Чл. 22. Кандидатите за членове на Влогово-кредитна кооперация подават в Комисията по членството следните документи:
          1. молба;
          2. декларация, за запознаване и приемане на устава и вътрешните правила и процедури на Влогово-кредитната кооперация;
          3. Документи, удостоверяващи наличието на изискванията за членство, съгласно Закона и устава или препоръка от един член на ВКК.
          Чл. 23 (1) Комисията по членството може да поиска допълване или уточняване на подадените документи.
          (2) В едноседмичен срок след подаването или допълването им, когато такова е поискано, Комисията по членството внася в Управителния съвет документите на кандидата, придружени с мотивирано становище, относно неговото приемане.
          Чл. 24 (1) Управителният съвет разглежда молбите за членство на първото си редовно заседание след внасянето им от Комисията по членството.
          (2) Решението за приемане на нов член се взема с повече от половината гласове на членовете на Управителния съвет.
          (3) При разглеждане на молбите на членове на семейството или роднини по права линия на член на Управителния съвет, той не участва в гласуването и гласът му не се взема предвид при изчисляване на мнозинството.
          (4)Членството в кооперацията възниква от решението на управителния съвет. То подлежи на утвърждаване от общото събрание. При неутвърждаване на решението членството се прекратява от деня на решението на общото събрание.
          Чл. 25 (1) Новоприетият член на Влогово-кредитната кооперация е длъжен да внесе встъпителна и дялова вноска, както и да изпълни други задължения на новоприетите членове, изисквани от Устава, в срок от две седмици от възникване на членственото правоотношение.
          (2)До изпълнение на задълженията по предходната алинея, новоприетият член не може да ползува услугите по предмета на дейност на ВКК.
.

Глава пета
УПРАВЛЕНИЕ И ДЕЙНОСТ

Органи на влогово-кредитните кооперации
          Чл. 26. Органите на Влогово-кредитните кооперации са:
          1. Общо събрание
          2. Управителен съвет;
          3. Председател или Изпълнителен директор;
          4. Контролен съвет.

Общо събрание
          Чл. 27. Общото събрание на Влогово-кредитната кооперация, включва всички нейни членове.
          Чл. 28. Освен правомощията по чл. 15, ал.4 от Закона за кооперациите, Общото събрание на Влогово-кредитната кооперация има и следните правомощия:
          1. Приема вътрешните правила и процедури на Влогово-кредитната кооперация;
          2. По предложение на Управителния съвет, приема размера на лихвите по влоговете.
          3. По предложение на Управителния съвет, приема решение за участие на влогово-кредитната кооперация в Кредитен съюз;
          Чл. 29. Общото събрание се свиква и провежда по реда на Закона за кооперациите.

Управителен съвет
          Чл. 30. (1) Управителният съвет на Влогово-кредитната кооперация се състои от не по-малко от 3-ма членове. Членовете на УС избират помежду си неговия Председател.
          (2) Председателят на Управителния съвет трябва да има висше образование.
          Чл. 31.(1) Управителният съвет на Влогово-кредитната кооперация заседава най-малко веднъж в месеца.
          (2) За заседанията на управителния съвет се водят протоколи, които съдържат датата и мястото на заседанието, присъстващите членове и гостите с техните длъжности, обсъжданите въпроси, приетите решения и възраженията срещу приетите решения.
          (3) Член на управителния съвет може да иска вписване на особеното му мнение в протокола.
          (4) Протоколите на управителния съвет се подписват от всички присъстващи членове.
          Чл. 32. Освен предвидените в ЗК правомощия, Управителният съвет:
          1.отговаря за отпуснатите кредити, следи за навременното им изплащане и ползването им за целта, за която са предоставени;
          2.предлага на общото събрание изключването и предявява съдебни искове срещу членове, които не погасяват в определените срокове отпуснатите им кредити;
          3. контролира редовното водене на книгите на ВКК;
          4. проверява и одобрява периодичните финансови отчети;
          5. публикува годишния счетоводен отчет;
          представя периодичните отчети и уведомления на контролните и надзорни органи, съгласно разпоредбите на този закон;
          6. утвърждава длъжностни характеристики на изпълнителния директор и служителите на ВКК.
          Чл 33.(1) Управителният съвет може да образува:
          1. кредитна комисия;
          2. комисия за контрол на кредитите;
          3. комисия по членството.
          (2) Управителният съвет определя членовете и приема правила за дейността на комисиите.
          (3) В състава на комисиите по предходната алинея влиза поне един член на Управителния съвет.
          Чл.34. Член на Управителния съвет, който е в забава повече от три месеца по погасяването на отпуснат от кооперацията кредит, се изключва по право от Управителния съвет, освен ако незабавно не погаси в пълен размер задължението си.
          Чл. 35. Председателят на Управителния съвет на Влогово-кредитната кооперация, уведомява Комисията по финансов надзор за избора и освобождаването на членовете на Управителния съвет и контролния съвет в 14-дневен срок от вписването в съда.

Председател на Управителния съвет или Изпълнителен директор
          Чл.36.(1) Управителният съвет може да назначи Изпълнителен директор.
          (2) Изпълнителният директор не може да бъде член на управителния и контролния съвет. Той участва в работата на управителния съвет със съвещателен глас.
          (3) Изпълнителен директор може да бъде само дееспособно физическо лице, което:
          1. има висше образование;
          2. има местожителство или постоянно пребиваване в страната;
          3. притежава необходимия професионален опит, не по-малко от три години стаж на длъжност с ръководни функции във финансова институция, търговско дружество или кооперация;
          4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
          5. не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество или в кооперация, прекратени поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.
          6. не е било през последните пет години, предхождащи датата на решението за обявяване на банка или ВКК в несъстоятелност, член на неин управителен или контролен орган.
          7. не е лишено от право да заема ръководна, отчетническа или материалноотговорна длъжност.
          8. не е съпруг или роднина до първа степен включително о права или по съребрена линия на член на управителния или контролния съвет;
          9. не е директор и не участва в ръководни органи на други ВКК.
          Чл. 37.(1) Изпълнителният директор, а когато не е назначен такъв, председателят на управителния съвет:
          1. представлява ВКК;
          2. организира изпълнението на решенията на общото събрание и на управителния съвет;
          3. ръководи текущата дейност на ВКК.
          (2) Изпълнителният директор или председателят на управителния съвет на ВКК извършва сделки на разпореждане с имуществото на кооперацията възоснова предварително решение на управителния съвет, а при разпореждане с недвижими имоти – възоснова предварително решение на общото събрание.
          (3) Управителният съвет може да спира изпълнението или да отменя действията на изпълнителния директор или на председателя на управителния съвет. В такъв случай той е длъжен да свика незабавно общото събрание, което решава спора.
          (4) Изпълнителният директор незабавно докладва на контролния съвет за всяко решение на управителния съвет, нарушаващо закона и устава. Той има право да поиска преразглеждане на всяко решение на управителния съвет, което противоречи на закона или устава, или е неправилно, като посочи причините за това.
          (5) Преразглеждането на решението става в рамките на седем дни от подаването на мотивирано възражение.

Контролен съвет
          Чл. 38. (1) Контролният съвет се състои от не по-малко от 3 члена.
          (2) Служители във ВКК и членовете на кредитната комисия не могат да бъдат членове на контролния съвет.
          Чл.39. Членовете на контролния съвет могат да присъстват на заседанията на кредитната комисия.

Книги на влогово-кредитните кооперации
          Чл. 40. Влогово-кредитните кооперации водят следните книги:
          1. Книга на членовете на кооперацията;
          2. Влогово-кредитни досиета на членовете на кооперацията;

          Чл. 41(1) Книгата на членовете на влогово-кредитната кооперация съдържа:
          1. Трите имена и ЕГН на члена на кооперацията;
          2. Дата на възникване на членственото му правоотношение;
          3.Дата и основание за прекратяване на членственото правоотношение.
          (2) При възникването на членственото правоотношение, Комисията по членството вписва новоприетия член в книгата на членовете на Влогово-кредитната кооперация.
          Чл.42. Всеки член на влогово-кредитната кооперация има достъп до книгата на членовете.
          Чл.43. Достъп до влогово-кредитните досиета имат единствено органите на ВКК, КФН, определеният от общото събрание одитор.

Одит на влогово-кредитните кооперации
          Чл. 44. (1) Влогово-кредитните кооперации подлежат на задължителен одит.
          (2) Одиторът се определя от Общото събрание измежду лица, включени в списък, одобрен от Комисията по финансов надзор.

Глава шеста
ДЯЛОВЕ И ВЛОГОВЕ
          Чл. 45.(1) Влогово-кредитните кооперации набират средства от членовете си чрез:
          1. встъпителни и дялови вноски на членовете по Закона за кооперациите;
          2. влогове на членове на кооперацията, чиито дялови вноски са не по-малки от 100 лв.
          (2) Общият размер на приетите влогове не може да превишава 20 пъти дяловия капитал.
          (3) Дяловата вноска на един член на ВКК не може да бъде по-малка от 2,5 % от размера на влога му във ВКК.
          Чл. 46. Дивидентите върху дяловите вноски се изплащат в срок от 3 месеца от тяхното разпределяне.
          Чл.47. Размерът на лихвите по влоговете се одобрява от Общото събрание на Влогово-кредитната кооперация, по предложение на Управителния съвет.
          Чл. 48. Член на влогово-кредитна кооперация може да закрие или изтегли част от сумата по направения от него влог в размер над 1000 лв. с предизвестие не по-малко от 5 дни.
          Чл. 49. (1) В случаите, когато член на влогово-кредитна кооперация е получил кредит от кооперацията, до неговото погасяване, той няма право:
          1. да прекрати членството си в нея;
          2. да закрие или изтегли част от сумата по направения от него влог в кооперацията, освен след единодушно решение на Управителния съвет.
          (2) Забраната по т.1 от предходната алинея, се прилага и за член на кооперацията, който е поръчител по кредит, отпуснат от кооперацията.
          Чл.50. Влогово-кредитна кооперация може да извърши погасяване на отпуснат кредит или част от него за сметка на влога на свой член:
          1. по негова писмена молба;
          2. по решение на Управителния съвет, когато кредитът е просрочен или член–кооператорът е обявен в несъстоятелност.

          Чл.51(1) Влогово-кредитната кооперация спазва съотношение на собствения капитал към нейното рисково премерено балансово и задбалансово задължение не по-малко от 8 %.
          (2) Общата сума по задължението за допълнителни вноски на членовете се изчислява в размер до 25 % от собствения капитал.

Глава седма
КРЕДИТИ
          Чл. 52. (1) Размерът на кредитите, отпуснати за период по-дълъг от 5 г. не може да нахвърля 20% от общия размер на отпуснатите кредити от Влогово-кредитната кооперация.
          (2) Размерът на кредитите, отпуснати за период по-дълъг от 10 г. не може да нахвърля 10% от общия размер на отпуснатите кредити от Влогово-кредитната кооперация.
          Чл. 53.(1) Не може да бъде отпуснат кредит на член на Влогово-кредитната кооперация, ако общата сума на задълженията му (като кредитополучател или поръчител) ще надхвърлят 5% от общите активи на кооперацията.
          (2) Кредит към един член се счита за голям, когато е равен или превишава 10 на сто от собствения капитал на ВКК и той може да бъде разрешен само от Управителния съвет, като решението се взема с единодушие. Големият кредит не може да надвишава 25 на сто от собствения капитал. Общият размер на големите кредити не може да надхвърля 8 пъти собствения капитал на ВКК.
          Чл. 54. Председателят на Влогово-кредитната кооперация, изпълнителният директор, членовете на Управителния съвет, Контролния съвет и кредитните комисии, както и съпрузите и роднините им по права линия, могат да бъдат кредитополучатели или поръчители по отпускани кредити само след единодушно решение на Управителния съвет.
          Чл. 55. (1) Решение за отпускане на кредит се взема от Управителния съвет с мнозинство най-малко 2/3 от присъстващите и обикновено мнозинство от всички членове на Управителния съвет.
          (2) Молбите за отпускане на кредит на Председателя на Влогово-кредитната кооперация, изпълнителния директор, членовете на Управителния съвет, и кредитните комисии, се разглеждат в тяхно отсъствие, и те не вземат участие в гласуването на решенията по ал. 1 и 2.
          Чл.56. Кредит на служители на ВКК се отпуска след единодушно съгласие на членовете на Управителния съвет.
          Чл. 57. Всички кредити, отпуснати по реда на чл. 54, 55 и чл. 56, не могат да превишават 9 % от собствения капитал на ВКК.


Глава осма
УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВА

          Чл.58. (1) Влогово-кредитните кооперации управляват свободните си средства чрез:
          1. ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата;
          2. дялови вноски и влогове в кооперативен съюз;
          3. общински облигации;
          4. банкови влогове.
          (2) Влогово-кредитните кооперации не могат да бъдат съдружници или акционери в търговски дружества.
          Чл.59(1) ВКК поддържа минимални ликвидни средства и управлява вземанията и задълженята си в съответствие с падежите им по начин, който позволява изпълнение на паричните й задължения без забава.
          (2) За управлението и ликвидността си, ВКК приема вътрешни правила, одобрявани от КФН.

Глава девета
РЕЗЕРВИ НА КРЕДИТНИТЕ КООПЕРАЦИИ

Фонд “Резервен”
          Чл.60. (1) Влогово-кредитната кооперация е длъжна да отделя във Фонд резервен най-малко 50% от печалбата всяка година след облагането й с данъци, докато средствата на фонда не достигнат 10% от балансовите активи.
          (2) Средствата от фонд резервен не могат да се разпределят като дивиденти или допълнителни вноски.

Фонд за покриване на загуби от кредитиране
          Чл. 61 (1) Влогово-кредитната кооперация формира фонд за покриване на загуби от кредитиране.
          (2) Фондът за покриване на загуби от кредитиране се попълва за сметка на усвоените обезпечения по просрочени кредити, както и на приходите, реализирани в резултат от принудително изпълнение срещу длъжници на Влогово-кредитната кооперация.
          (3) Средствата от фонда могат да се използват само за покриването на загуби от просрочени кредити, след като органите на Влогово-кредитната кооперация са предприели необходимите действия за събиране на просрочения кредит и за усвояване на предоставеното обезпечение.

Други фондове
          Чл.62. Влогово-кредитните кооперации могат да формират и други фондове, като съществуването, попълването и използването им се регламентира в устава на кооперацията.


Глава десета
КРЕДИТЕН СЪЮЗ

          Чл. 63.(1) Влогово-кредитните кооперации могат да се обединяват в кредитен съюз(и), при условията и по реда на Закона за кооперациите.
          (2) Уставът на кредитния съюз и стабилизационно-обезпечителния фонд се одобряват от Комисията по финансов надзор.
          Чл. 64 Кредитният съюз:
          1. Оказва съдействие на своите членове пред Комисията по финансов надзор и други държавни органи и институции при защитата на техни общи интереси;
          2. Формира стабилизационно-обезпечителен фонд, който се одобрява от Комисията по финансов надзор.
          3. Формира арбитраж, за решаване на спорове между членовете си.
          4. Упражнява контролни правомощия по отношение на своите членове, когато такива са му делегирани от Комисията по финансов надзор.
          5. приема влогове от своите членове и ги кредитира;
          Чл.65. (1) Влогово-кредитните кооперации – членове на кредитния съюз, участват в стабилизационно-обезпечителен фонд към съюза, който е одобрен от Комисията по финансов надзор.
          (2) В случаите по ал. 1, представителите на Кредитния съюз, които администрират стабилизационно-обезпечителния фонд, имат право на достъп до документацията на всички влогово-кредитни кооперации – членове на съюза.
          Чл. 66. Влогово-кредитните кооперации, членове на кредитния съюз, са длъжни да внасят парични вноски в стабилизационно-обезпечителния фонд, по реда и условията на този закон.
          Чл. 67.(1) Стабилизационно-обезпечителния фонд защитава капитала и влоговете на членовете си от продължителни загуби и осигурява финансова помощ за стабилизирането на ВКК по ред, определен с наредба на КФН.
          (2) Стабилизационно-обезпечителния фонд трябва да удовлетворява титулярите на сметките и гарантира сумата на вложителите и кредиторите по ред, определен с наредба на КФН.
          Чл. 68.(1) Стабилизационно-обезпечителния фонд се формира от встъпителна вноска и от годишни редовни и извънредни вноски на ВКК-членове на кредитния съюз, както следва:
          1. еднократна встъпителна вноска в размер на 5 % от собствения капитал, която не подлежи на възстановяване;
          2. годишна вноска, която се изчислява възоснова на риска на ВКК, не по-малко от 0,4 % от балансовата стойност на актива.
          (2)Кооперативния съюз определя скала на годишните вноски в съответствие с риска.

Глава единадесета
РЕГУЛИРАНЕ И НАДЗОР

Надзор
          Чл. 69. Надзор върху дейността на Влогово-кредитните кооперации се осъществява от Комисията по финансов надзор.
          Чл.70. (1) Комисията по финансов надзор може по всяко време да изисква информация и да извършва проверки на място на влогово-кредитните кооперации, чрез оправомощени длъжностни лица.
          (2) Комисията може да делегира правомощията си по предходната алинея на кредитен съюз, който отговаря на изискванията на закона.
          (3) В случаите по ал. 2 кредитният съюз чрез упълномощено лице може да извършва проверки и да изисква информация от своите членове само в обхвата и при условията на делегираните му правомощия.
          Чл. 71. Оправомощените лица по предходния член имат право при изпълнение на възложените им функции на достъп до служебните помещения на проверяваните лица, както и да проверяват и да правят копия или извлечения от книгите и документите на влогово-кредитните кооперации.
          Чл. 72. (1) За всяка извършена проверка по реда на чл. 70 се изготвя протокол, който, заедно със съставените актове за констатирани нарушения, се представя на Комисията по финансов надзор, за издаване на наказателни постановления.
          (2) Копие от протокола по ал. 1 се предоставя на проверената влогово-кредитна кооперация.
          (3)Актовете за установяване на административни нарушения се съставят от упълномощени от Председателя на Комисията длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от Председателя на Комисията.
          (4)Установяването на административните нарушения, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на ЗАНН.
          Чл. 73. Всеки член, служител и ликвидатор на влогово-кредитна кооперация, както и всяко друго лице, което съхранява документи или има информация, свързана с дейността й са длъжни да предоставят при поискване съхраняваните от тях документи и информация, необходими за осъществяване на надзорните й функции по този закон, на Комисията по финансов надзор или оправомощено от нея лице.
          Чл. 74. Представител на Комисията по финансов надзор може да присъства и да взема участие на всяко общо събрание на влогово-кредитна кооперация.

Принудителни мерки
          Чл. 75. (1) Комисията по финансов надзор може да свика извънредно общо събрание и/или да назначи обща проверка на дейността на влогово-кредитна кооперация:
          1. по мотивирано искане на 1/3 от членовете на кооперацията;
          2. при наличие на данни за нарушаване на закона или застрашаване интересите на член-кооператорите.
          (2) Решението или заповедта по ал. 1 са мотивирани.
          Чл. 76. (1) Ако, в резултат на извършена проверка по реда на тази глава, Комисията по финансов надзор прецени, че е необходимо с оглед защита интересите на член-кооператорите, тя може да оправомощи лице, което да участва в работата на управителния съвет на влогово-кредитната кооперация със съвещателен глас.
          (2) Оправомощеното по предходната алинея лице действа в рамките, за периода и съгласно инструкциите, определени от Комисията по финансов надзор. След изтичане на определения период, той може да бъде удължен, ако това е необходимо.
          (3) Оправомощеното лице по този член има правата по чл. 70 и чл.71 и отчита дейността си пред Комисията по финансов надзор, в обхват и периодичност, определени от нея.
          Чл. 77. Ако Комисията по финансов надзор прецени, че е необходимо с оглед защита интересите на член-кооператорите, тя може:
          1. да ограничи дейността на влогово-кредитната кооперация и да наложи забрана върху определени действия;
          2. да забрани на влогово-кредитната кооперация да инвестира в нисколиквидни активи.
          Чл. 78. Комисията по финансов надзор заличава влогово-кредитна кооперация от регистъра:
          1. в случаите по чл. 40 ал. 1 от Закона за кооперациите;
          2. когато са били представени неверни сведения, послужили като основание за вписване в регистъра;
          3. когато не е извършвала дейност в продължение на 6 месеца;
          4. когато системно се нарушават разпоредбите на този закон и актовете по прилагането му;
          5. когато принципа на доброволно сдружаване, записан в устава на влогово-кредитната кооперация се нарушава системно или съществува обективна невъзможност той да бъде следван.
          (2) Решението на Комисията по финансов надзор по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.
          Чл. 79. Преди заличаване на регистрацията, Комисията по финансов надзор изпраща на влогово-кредитната кооперация едномесечно мотивирано предизвестие, освен в случаите, когато кооперацията е прекратена или обявена в несъстоятелност.
          Чл. 80. Комисията за финансов надзор упражнява правомощията си по тази глава и по отношение на одобрените от нея стабилизационно-обезпечителни фондове.

Глава дванадесета
ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА КРЕДИТНИ КООПЕРАЦИИ

Решение за преустройство
          Чл. 81. (1) Решение за сливане, вливане, разделяне и отделяне се взема по предложение на Управителния съвет с мнозинство от 2/3 от членовете на Общото събрание на кооперацията.
          (2) В случаите на сливане с решението по ал. 1 се одобрява и устава на нововъзникналата кооперация.
          (3) Решенията по ал. 1 се одобряват от Комисията по финансов надзор, преди вписването им в Търговския регистър.

Защита на кооператорите и кредиторите
          Чл. 82(1) При сливане и вливане, сливащите се и вливащи се Влогово-кредитни кооперации водят счетоводството си отделно, в срок от девет месеца, след вписването на преустройството.
          (2) След изтичането на срока по ал. 1, Общото събрание приема одиторския доклад и встъпителния баланс на новообразуваната влогово-кредитна кооперация.
          Чл. 83. При разделяне и отделяне, нововъзникналите влогово-кредитни кооперации отговарят солидарно за задълженията на своите праводатели.
          Чл. 84.(1) Влогово-кредитните кооперации не могат да се сливат и вливат в търговски дружества, както и да се преобразуват в търговски дружества, включително и чрез разделяне и отделяне.
          (2) Забраната по ал. 1 се прилага и към преобразуването в друг вид кооперации, както и в юридически лица с нестопанска цел.

Глава тринадесета
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Прекратяване
          Чл. 85. Влогово-кредитната кооперация се прекратява по реда и при условията на чл. 40 и следващите от ЗК.
          Чл. 86. С решението за прекратяване съдът назначава ликвидатор/и на влогово-кредитната кооперация и определя крайният срок за приключване на ликвидацията, който не може да бъде по-кратък от шест месеца от датата на вписване на решението.

Последици от решението за прекратяване и обявяване в ликвидация
          Чл. 87 (1) От момента на вземане на решението за прекратяване и обявяване в ликвидация, влогово-кредитната кооперация не може да отпуска кредити или да приема влогове.
          (2) От момента по ал. 1, ликвидаторът/ите, могат да сключват само сделки, насочени към погасяването на задълженията, събирането на вземанията и опазване имуществото на кооперацията.
          Чл. 88. От момента на вписването на решението за прекратяване и обявяване в ликвидация, влогово-кредитната кооперация е длъжна да прибавя към наименованието си добавка “в ликвидация”.

Приключване на ликвидацията
          Чл. 89. (1) След окончателното разпределяне на имуществото ликвидаторът на влогово-кредитната кооперация представя пред Общото събрание заключителен баланс и отчет за разпределение на имуществото на кооперацията, одобрени от Комисията по финансов надзор.
          (2)Общото събрание взема решение за заличаване на влогово-кредитната кооперация.

Възобновяване на дейността
          Чл. 90. (1) Когато решението за прекратяване е взето от Общото събрание на Влогово-кредитната кооперация, то може да вземе решение за възобновяване на дейността и, най-късно до приключване на ликвидацията.
          (2) Решението по ал. 1, се взема с мнозинство от 2/3 от всички членове на кооперацията.
          (3) При възобновяване на дейността, регистрацията на Влогово-кредитната кооперация в Комисията по финансов надзор се извършва по реда за новоучредените влогово-кредитни кооперации.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

          §1.Заварените към датата на влизане на този закон в сила кооперации, извършващи дейност, за която е необходима регистрация по този закон, запазват своята правоспособност, като в срок от 12 месеца от влизането на закона в сила са длъжни да преведат уставите и дейността си в съответствие с неговите разпоредби;
          §2.Този закон отменя чл.36, ал.3 от Закона за кооперациите;
          §3. В Закона за Комисията за финансов надзор се правят следните изменения:
          §4.Изпълнението на закона се възлага на Комисията по финансов надзор.


Следваща статия