ДОПЪЛНЕНИЯТА В НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНИТЕ ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИ – СОБСТВЕНОСТ НА ДЪРЖАВАТА
(приета с Постановление № 206 на Министерския съвет от 2002 г.)          1. Радикална смяна на концепцията за провеждане на масовата приватизация – предимства и недостатъци;
          В Държавен вестник, бр. 88 от 7.10.2003 г. беше обнародвано Постановление на Министерския съвет № 216 от 26 септември 2003 година за допълнение към Наредбата за условията и реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции - собственост на държавата (Приета с ПМС № 206 от 5.09.2002 г., обн., ДВ, бр. 89 от 20.09.2002 г). Новата петнадесета глава към Наредбата носи красноречивото заглавие УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНИ ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ ОТ РЕГУЛИРАНИЯ ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ ДОГОВОР ЗА ТЕХНИЧЕСКО ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ АГЕНЦИЯТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ.
           Интересното в случая е, че именно с тази глава се създава принципно нов приватизационен способ, заместващ така наречената “масова приватизация”, основан на коренно различни принципи.
          Досегашните принципи, заложени в законодателството, регламентиращо масовата приватизация бяха:
          - всеобща възможност за пряко участие в централизираните публични търгове за продажба на акции;
          - принципна непрехвърлимост на инвестиционните бонове и забрана за търговията с инвестиционни бонове;
          - забрана за концентрация на инвестиционни бонове в определени лица, освен в случаите посочени в закона;
          Новите принципи, на които се изгражда процеса, заменил масовата приватизация са:
          - ограничено участие на централизирани публични търгове само от членовете (инвестиционни посредници) на Регулирания пазар на ценни книжа (фондовата борса);
          - пълна прехвърлимост, без ограничения на инвестиционните бонове, включително от пълномощници;
          - разрешаване (а дори и поощряване) на концентрацията на инвестиционни бонове.
          Вижда се, че на мястото на процеса, целящ да обхване максимален брой участници, в една облекчена форма на преразпределение на акции собственост на държавата, идва пълно интегриране на този процес с пазара на ценните книжа, в което прякото участие на гражданите, притежаващи инвестиционни бонове е напълно изключено, а непрякото се допуска, само като клиенти на инвестиционните посредници.
          Какви са положителните страни на това изменение:
          - пазарът на ценни книжа се интегрира. Започва да се преодолява различието в уредбата на различните форми на търговия с акции;
          - Фондовата борса получава значително захранване с ресурс, което никак не е без значение, предвид свития пазар на ценни книжа у нас и символичните (когато изобщо ги има) нови емисии, предлагани на инвеститорите;
          - Инвестиционните посредници получават достатъчно широко поле за бизнес;
          Какви са отрицателните страни на изменението:
          - гражданите губят директния достъп за участие в централизираните публични търгове;
          - При ниската доходност на инвестиционните бонове и високите такси и комисиони, задължителни при сключването на сделки на фондовата борса чрез инвестиционен посредник, мнозина ще предпочетат просто да продадат боновете си, за колкото им се предложи;
          - Обективно, новата форма на провеждане на търговете е изгодна само при концентрация на значително количество от инвестиционни бонове. Това е и основен принцип на фондовата търговия, засилен от свития български пазар на ценни книжа. Съобразявайки се с него, инвестиционните посредници ще се стремят да концентрират по собствен или по корпоративен клиентски портфейл значителен бонов ресурс;
          - Държавата губи контрола върху масовата приватизация и няма да носи отговорност за провеждането на един започнат именно от нея процес.
          Изброените отрицателни страни създават известна опасност, в края си, масовата приватизация у нас да придобие чертите на скандално известния процес, със същото име в Русия.

           Технически погледнато, допълнението в наредбата освобождава Агенцията за приватизация от организирането и провеждането на централизираните публични търгове (но не и от разходите, свързани с тях). За сметка на това, права за провеждането им получават частните организации на капиталовия пазар – Фондовата борса и Централния депозитар.

          2. Взаимоотношенията между приватизационните органи и регулирания пазар на ценни книжа;
          Съгласно разпоредбата на Чл. 45а, ал. 1 от Наредбата, в случаите, когато Агенцията за приватизация е взела решение за продажба на акции на централизирани публични търгове, тя може да възложи възмездно чрез договор на регулирания пазар на ценни книжа техническото изпълнение на централизираните публични търгове. Това става по реда на § 2 от допълнителните разпоредби на Закона за сделките с компенсаторни инструменти. С договора по Агенцията за приватизация упълномощава регулирания пазар на ценни книжа да нарежда на Централния депозитар извършването на плащания с компенсаторни инструменти и инвестиционни бонове и прехвърлянето на акции в случаите, когато акциите са регистрирани в Централния депозитар, във връзка с провеждането на централизирани публични търгове.
           Едновременно с това, по същия ред Агенцията за приватизация възлага на Централния депозитар воденето на регистър на инвестиционните бонове по реда на § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за сделките с компенсаторни инструменти.
           Интересно е, че и в двата случая, посочени по-горе разпоредбите на Наредбата за плащанията с инвестиционни бонове и счетоводното им отчитане, приета с Постановление № 141 на Министерския съвет от 1998 г. (ДВ, бр. 73 от 1998 г.), не се прилагат. По този начин, една разгърната уредба се премахва, без да се замени с някаква друга. Това създава известен риск от груби счетоводни нарушения и злоупотреби. Разбираемо е, че разпоредбите на приет по-рано и в други условия нормативен акт не могат да отговарят на въведения нов способ за приватизация, но по-коректно би било в него да се внесат съотвметните изменения, а не действието му просто да се дерогира.

          3. Ролята на Централния депозитар;
           Регулираният пазар на ценни книжа е длъжен да уведоми по реда за извършване на сделки с ценни книжа Централния депозитар за задълженията за плащане на класираните участници от всеки аукцион, както и за задълженията на Агенцията за приватизация да прехвърли необходимото количество акции по посочени от участниците в аукционите сметки при Централния депозитар.
          Регулираният пазар на ценни книжа нарежда от името на Агенцията за приватизация прехвърлянето на акциите, в случай че акциите са регистрирани в Централния депозитар. На основание на уведомлението:
          1. в случай че акциите, предложени на централизирани публични търгове, са регистрирани в Централния депозитар, Централният депозитар извършва плащания с необходимите инструменти и прехвърля съответните акции по сметки на техните купувачи в съответствие с разпоредбите на Закона за сделките с компенсаторни инструменти, ако правилата на регулирания пазар и своите правила, отнасящи се за приключване на сделки с ценни книжа, извършени на регулиран пазар на ценни книжа;
          2. в случай че акциите, предложени на централизирани публични търгове, са налични, Централният депозитар извършва плащане с необходимите инструменти в полза на Агенцията за приватизация по реда на Закона за сделките с компенсаторни инструменти, като уведомява Агенцията за приватизация за всяко плащане по сделка (включително уникалния код на всяка сделка, генериран от регулирания пазар на ценни книжа при проведен аукцион по централизирани публични търгове), за всеки инвестиционен посредник и конкретен негов клиент (купувачи), от чиито сметки е извършено плащане. Уведомлението се извършва на електронен носител до края на първия работен ден от приключването на всяко плащане. В този случай протоколът на тръжната комисия по и уведомлението от Централния депозитар се изпращат на Агенцията за приватизация, която е длъжна да прехвърли закупените акции на техните купувачи. Това трябва да бъде извършено не по-късно от 10 работни дни от получаването на протокола на тръжната комисия и на уведомлението.
          Извън тази уредба на взаимодействието на субектите, ангажирани с организирането и провеждането на търговете Наредбата е оставила твърде широко поле за саморегулация. Съгласно ал. 10 на чл. 45д, Останалите права и задължения на участниците в централизираните публични търгове, както и другите действия на регулирания пазар на ценни книжа и на Централния депозитар във връзка с провеждането им се уреждат в техните правила и в договорите между тях и Агенцията за приватизация. Вероятно е счетено, че професионалният пазар на ценни книжа би се справил по-добре от държавата с регулацията на тези отношения, но това е признак и на по-нататъшното нормативно отстъпление на държавата от процеса на масовата приватизация.

          4. Процедура за провеждане на търговете:
          4.1. Подготвителни действия:
           Засега, съгласно разпоредбата на Чл. 45е, ал. 1, за Агенцията за приватизация остава задължението при подготовката на централизирани публични търгове да се представят информационни проспекти, за които, на общо основание се прилагат чл. 21, ал. 1 – 3 от Наредбата. Информационните проспекти се представят от Агенцията за приватизация на електронен носител на регулирания пазар на ценни книжа най-малко една седмица преди началото на централизираните публични търгове за продажба на акции от съответното дружество. Регулираният пазар на ценни книжа публикува тези проспекти в своя бюлетин или в своята Интернет страница най-късно до края на първия работен ден, следващ получаването им от Агенцията за приватизация. Информационните проспекти могат да се предлагат за закупуване на хартиен носител в регионалните центрове на Агенцията за приватизация.
           В случай, че в периода между вземането на решение за приватизация чрез централизиран публичен търг и датата на обнародване в "Държавен вестник" на тръжно обявление за централизирания публичен търг бъде регистрирано търгово предложение по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, централизираният публичен търг се спира.

          4.2. Тръжна комисия:
           Преди провеждането на всеки търг, трябва да бъде назначена Тръжна комисия, състояща се от двама членове - служители на регулирания пазар на ценни книжа, и един член, служител на Агенцията за приватизация. Тръжната комисия следи за провеждането на всеки аукцион от централизирани публични търгове. Редът за избор, назначаване и освобождаване на членовете на тръжната комисия се определя в договора между Агенцията за приватизация и регулирания пазар на ценни книжа. Съставът на тръжната комисия може да се избира за всеки аукцион или може да бъде избран за определен срок. Такова нормативно решение за назначаването на един надзорен орган с важни за държавата правомощия може да се нарече най-малко странно. Все пак не може да се проведе аукцион на централизирани публични търгове без наличието на действаща тръжна комисия в пълен състав.

          4.3. Тръжно обявление:
          Агенцията за приватизация обнародва в "Държавен вестник" тръжно обявление за продажба на акциите предлагани на съответния централизиран публичен търг. Обявлението задължително се публикува от Агенцията за приватизация и в бюлетина на регулирания пазар на ценни книжа. Това трябва да стане най-късно през първия работен ден, следващ деня на обнародването на обявлението в "Държавен вестник" и да предхожда най-малко с 5 работни дни началната дата на предлагането за продажба на централизирани публични търгове.
          Обявлението задължително съдържа информация за:
          - регулирания пазар на ценни книжа, на който ще се осъществи техническото изпълнение на централизирани публични търгове;
          - началната и крайната дата на предлагането на акции за продажба на централизирани публични търгове;
          - наименованието на дружествата, чиито акции ще се продават, включително следната информация за всяко от дружествата: БУЛСТАТ и данъчния номер; размера на капитала и общия брой на акциите; размера на държавното участие в капитала; дали дружеството е публично или не; брой предложени акции за продажба и процентното им изражение от общия брой акции на дружеството; форма на акциите (налични, безналични); минималната продажна цена на една акция (ако такава е определена);
          - друга информация по решение на Агенцията за приватизация.
           Едва след обнародването на обявлението, на основание на договора сключен с Агенцията за приватизация и публикацията регулираният пазар започва техническото изпълнение на централизираните публични търгове.

          4.4. Тръжна процедура:
          Разпоредбата на чл. 45д, ал. 2 отново гласи, че “Правилата за организацията и провеждането на аукционите се уреждат от регулирания пазар на ценни книжа. Тези правила се разпространяват чрез бюлетина от Интернет страницата на регулирания пазар на ценни книжа.” Отново се сблъскваме с възприетия принципи за нормативен минимализъм в уреждането на правоотношения, които дотогава са имали детайлна и добре работеща уредба. Все пак, някои отношения са уредени изрично като:
          Централизиран публичен търг се провежда чрез закрити аукциони, организирани от регулирания пазар на ценни книжа всеки работен ден в часови интервал, предварително определен от регулирания пазар на ценни книжа, от началото на срока на централизирания публичен търг до изтичането на този срок или до изчерпване на предложеното на търга количество акции. Продължителността на централизирания публичен търг не може да бъде по-кратка от 10 работни дни.
           Участник в централизиран публичен търг, класиран като купувач на аукцион е задължен да извърши всички необходими действия по плащане на съответните акции в съответствие с разпоредбите на тази глава и правилата на регулирания пазар на ценни книжа и на Централния депозитар.
           Класираните като купувачи на акции на централизирани публични търгове от регулирания пазар на ценни книжа се считат за купувачи по сделка за покупко-продажба на акции срещу инвестиционни бонове или компенсаторни инструменти с насрещна страна Агенцията за приватизация. Договорът за продажба се сключва чрез електронната система на регулирания пазар на ценни книжа, с което възникват задълженията за страните по нея.
          Всеки класиран купувач от аукцион е длъжен да осигури по своя сметка или по сметка на свой клиент в Централния депозитар необходимите инструменти за заплащане на акциите, които се е задължил да купи посредством своите поръчки. Задължението по предходното изречение се изпълнява по реда и в сроковете по правилата на регулирания пазар на ценни книжа и по правилата на Централния депозитар.

          4.5. Тръжни протоколи:
           За резултатите от всеки аукцион се изготвя отделен протокол в два еднообразни екземпляра - един за регулирания пазар на ценни книжа и един за Агенцията за приватизация, който се подписва от членовете на тръжната комисия. Този протокол има следното минимално съдържание:
           - дата на предлагането (аукциона);
          - наименование на сегмента на регулирания пазар на ценни книжа;
          - наименование на дружествата, чиито акции се предлагат за приватизация;
          - код на дружествата, присвоен от регулирания пазар на ценни книжа;
          - брой акции, които са предложени за приватизация;
          - минимална продажна цена на една акция за всяка от емисиите, по които се извършва предлагането;
          - класираните купувачи в резултат на аукциона, цената и количеството акции, които са задължени да купят, както и генериран от регулирания пазар на ценни книжа уникален номер на всяка сделка, регистрирана на проведения аукцион;
          - информация за констатирани нарушения и несъответствия при провеждането на аукциона;
          - друга информация, определена от регулирания пазар на ценни книжа и съгласувана с Агенцията за приватизация.
          Доколкото Наредбата не указва срок, в който се изготвя протокола, това трябва да стане незабавно след приключването на съответния аукцион.

          5. Какво трябва да извършат гражданите, решили да участват в централизираните публични търгове за продажба на акции.
          Независимо от съществуващата обща уредба, че на фондовата борса могат да сключват сделки само нейните членове, Чл. 45г, ал. 1 изрично подчертава, че участници в аукционите по провеждане на централизирани публични търгове могат да бъдат само членове на регулирания пазар на ценни книжа посредством въвеждане на поръчки за покупка за тяхна собствена сметка или за сметка на техни клиенти. Всеки притежател на инвестиционни бонове или компенсаторни инструменти, който не е член на съответния регулиран пазар на ценни книжа, може да подаде поръчка за покупка на акции на централизирани публични търгове като клиент на инвестиционен посредник, който е член на този пазар. При отношенията между инвестиционните посредници и техните клиенти относно сключване на договори и изпълнение на поръчки на централизирани публични търгове се прилагат съответно разпоредбите на Наредбата за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, приета с Постановление № 68 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 37 от 2000 г.).
          Контрол върху дейността на инвестиционните посредници при сключването на сделки на аукционите на централизираните публични търгове за продажба на акции, както и по отношение на действията им спряма клиентите упражнява на общо основание Комисията по финансов надзор.


Марин Божков    
("Труд и право")    

Следваща статия