СВЪРЗАНОСТ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ
НА ИСКАНИЯТА В ПЕТИТУМА НА ОТМЕНИТЕЛНИЯ ИСК ПО ЧЛ. 135 ОТ ЗЗД          1. Активна легитимация
          - признаване на качеството “кредитор”

          Активно легитимиран да води иска по чл. 135 от ЗЗД е кредиторът, независимо дали е хирографарен или обезпечен. Следователно, качеството “кредитор” е от решаващо значение за предявяването на иска и ищецът има правен интерес това качество да му бъде признато преюдициално по отношение на всички ответници. Това означава, че той може да иска от съда признаване на качеството си по реда на чл. 118 от ГПК. Въпреки, че по отношение на третите лица, с които длъжникът е договарял не е необходимо ищецът да има качеството “кредитор”, признаването на такова качество и по отношение на тях също представлява правен интерес, с оглед развитието на процеса.

          2. Предпоставки за предявяване на иска
          - наличие на увреждане

          Основната предпоставка за предявяване на отменителния иск по чл. 135 от ЗЗД е правното действие на длъжника да уврежда кредитора-ищец. Безспорно, действията по отчуждаване на търговското предприятие на длъжника, по ликвидацията на последния и по разпиляване на имуществото му представляват съществено увреждане, целящо да осуети упражняването на кредиторовите права.
          - презумпция за знание
          Законът установява презумпция за знание на увреждането. Това правно предположение за знание се потвърждава категорично и от наличието на множество спорове между същите страни, касаещи същите или свързани правоотношения. Доколкото един от тези спорове, касаещ свързано правоотношение е висящ пред съда, пред който се предявява и отменителния иск, като е налице общност на страните и на доказателствата, ищецът може да иска, образуваното по новата искова молба дело да се присъедини към висящото.

          3. Правни последици от иска
          Основните правни последици от иска по чл. 135 от ЗЗД са:
          - признаване на относителната недействителност
          Първата правна последица от иска е, че увреждащите сделки се признават за относително недействителни, по отношение на увредения кредитор. С това възниква правото на ищеца да иска развалянето на увреждащите го сделки.
          - разваляне на увреждащите правни сделки
          Именно развалянето на увреждащите кредитора правни сделки е целта на отменителния иск и от нея той носи името си. Следователно кредиторовият интерес не е напълно защитен, ако сделките бъдат само признати за недействителни по отношение на него. Разбира се, ищецът може да спре искането си до признаването на относителната недействителност, но за пълното постигане на правните последици на иска по чл. 135 той трябва да поиска от съда отмяната на увреждащите действия.

          4. Обезпечаване на иска
          При условие, че ищецът претендира, че са извършени правни действия, които го увреждат, нормално е да поиска обезпечаване на иска си, с налагане на запор на длъжниковото имущество, за да попречи на по-нататъшното му разпиляване. Целта на исканите запори е:
          - запазване на длъжниковото имущество и по-специално на онези негови обекти, които има опасност да бъдат отчуждени и извадени от имуществената маса, обезпечаваща вземането.
          - предотвратяване на по-нататъшни правни действия, които биха увеличили увреждането – втората цел на обезпеченията е да се предотвратят нови правни действия на длъжниците и недобросъвестни трети лица, които да задълбочат увреждането.
          - Запазване на правното положение и легитимацията на страните – ако имуществото на длъжника продължи да се прехвърля на трети лица, правното положение на ответниците по иска може да се промени съществено, а с това и да се затрудни воденето на процеса и реализирането на правата на ищеца. Именно затова, обезпечаването на иска със запор на процесните права и забрана за извършване на разпоредителни действия запазва правното положение на страните по процеса и осигурява правомерното му протичане, като до известна степен затруднява злоупотребата с правно положение за парализиране на процесуалните действия на ищеца.

Марин Божков    
(извадка от доклад към    
корпоративен клиент)    

Следваща статия