ПОКУПКА И ОТГЛЕЖДАНЕ НА КОН          У нас често възникват проблеми, свързани с правото на собственост върху коне, тяхното правилно отглеждане, издръжка, тренинг, както и за отговорността за ветеринарното им обслужване или за възникнали увреждания или недостатъци. Всички тези проблеми, наричани „джамбазки” или „конярски” се дължат на недостатъчната представа за задълженията на всяко лице от ангажираните в спортното коневъдство – от собственика на конете, през отговорника на конната база, треньора, ездача, ветеринарния специалист, та чак до конегледача.
          По-долу предлагам някои образци на елементарни документи, които могат да регламентират отношенията на собственост, оглеждане и тренинг на един ездови кон.


     ДОГОВОР за отглеждане и тренинг на кон

     ПРИЕМАТЕЛНО - ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ


Д О Г О В О Р
за отглеждане и тренинг на кон

          Днес, …….. 2001 г. в гр. София между, …………………… ………………………., притежаващ л.к. № …………, , издадена на ……………. г. от МВР - Полиция, ЕГН: ………………….., наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна
          и
          ……………………………………………., притежаващ л.к. № …………, , издадена на ……………. г. от МВР - Полиция, ЕГН: ………………….., наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна

          СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

          I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

          Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отглеждането и тренинга на собствената му арабска кобила, описана по-долу както следва:
          порода: .........................................;
          име …………………….
          Номер, отбелязан на гърба: …………………
          възраст: ………………………
          цвят: светлосив, със следните особености: ………………………………………….
          ………………………………………………………………………………………….,
          здравословно състояние: ……………………………………………………………..
          ………………………………………………………………………………………….;
          недостатъци: …………………………………………………………………………..
          ………………………………………………………………………………………….
          
          Чл. 2. Месечната цена, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЪТ трябва да заплаща по този договор е ……….. лв. (…………………………..) лева.
          Чл. 3. Цената по предходния член ще бъде изплащана в брой, срещу издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ разписка в началото на всеки месец.
          Чл. 4. Отговорността за състоянието на кобилата, предмет на този договор преминава върху ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в момента на предаването и с двустранно подписан протокол.
          III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
          Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предаде кобилата по чл. 1 за отглеждане, като декларира, че описанието и отговаря на истината и отразява вярно и точно действителното и състояние.
          Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати уговорената цена в размера, по начина и в сроковете, определени в настоящия договор.
          Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да застрахова кобилата по чл. 1 за всички нормални рискове.
          Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за всички рискове, непокрити от застраховката, когато се дължат на виновно поведение на негови служители. Той не отговаря за увреждане, настъпило в резултат на непреодолима сила или злоумишлени действия на трети лица, които не е могъл да предотврати

          Чл. 9. Всички скрити дефекти се установяват с двустранно подписан протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

          IV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

          Чл. 10. Приемането и предаването се извършва с двустранно подписан предавателен протокол, неразделна част от този договор след изпълнение на предмета на договора.

          Чл. 11. Възникналите спорове по нерешени по договора въпроси ще се решават по споразумение, а когато това се окаже невъзможно - по реда на гражданското законодателство на Република България.

          Чл. 12. За всички неуредени въпроси в настоящия договор важат разпоредбите на гражданското законодателство на Република България

          Настоящият договор се състои от две страници и се подписа в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните

          ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                                  ВЪЗЛОЖИТЕЛ:Обратно в началото

ПРИЕМАТЕЛНО - ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ          Днес, ………………..…….2000 г. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ……………………………..
          ………………………………………………………………………………………….

          в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ -………………………………………..………
          ………………………………………………………………………………….………

          се извърши предаване и приемане на арабската кобила, предмет на договора за покупко-продажба между тях.


          На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да се изплати договорената сума за първия месец, в размер на ………. /………………./ лева.


          ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                  ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Марин Божков     


Начало - коне